Gratis levering vanaf €20
Naar de startpagina

BetalingsvoorwaardenDe voorgestelde betalingswijzen zijn de betaling per overschrijving, kredietkaart, mastercard en desgevallend via andere betalingswijzen die Wij uiterlijk bij het begin van het bestelproces zullen aangeven. Wij behouden Ons het recht voor de beschikbare betalingswijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

In geval van een vermelding van onjuiste bankgegevens, terugboeking of rekening met onvoldoende provisie, waarvoor U verantwoordelijk bent of een aan U gelieerde derde, zijn de hieruit voortvloeiende kosten en de bankkosten voor uw rekening.

De betaling van de aankoopprijs is verschuldigd bij de sluiting van de overeenkomst. Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, wordt de klant automatisch geacht een betalingsachterstand te hebben indien hij de betaling niet voldoet binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum waarop deze betaling opeisbaar is geworden en de factuur, waarin de gevolgen van betalingsachterstand specifiek worden vermeld, is ontvangen. In geval van een betalingsachterstand bent U gehouden verwijlinteresten te betalen ten belope van 5% per jaar. Er wordt geen aanmaningsbrief of ingebrekestelling gestuurd. De schuldenaar wordt niet geacht een betaalachterstand te hebben indien de betaling is vertraagd door een reden die buiten zijn verantwoordelijkheid ligt