Gratis levering vanaf €20
Naar de startpagina

LABOPHAR PRIVACYVERKLARING

(hierna de “Privacyverklaring”)
1. Inleiding
Deze Privacyverklaring is van toepassing op LABOPHAR, onderdeel van Ceres Pharma NV, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1091/B, 9051 Gent,  België en met ondernemingsnummer BE 0641.953.324 (hierna “LABOPHAR”).
LABOPHAR verbindt zich ertoe de privacy van haar klanten, leveranciers, distributeurs en zakenpartners te respecteren en verbindt zich er dan ook toe om de persoonlijke gegevens uiterst respectvol en discreet te verwerken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. LABOPHAR erkent dat de verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG met ingang van 25 mei 2018.
Deze Privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze Privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 04 januari 2023.

2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door LABOPHAR van persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, distributeurs en zakenpartners. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers van LABOPHAR.

3. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?
LABOPHAR is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van deze Privacyverklaring. Binnen LABOPHAR is Irina Van Vaerenberg aangewezen als contactpersoon.
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de uitoefening van uw rechten genoemd onder punt 10 van deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de contactpersoon via onderstaande gegevens:
Via e-mail: info@labophar.com
Via post: Kortrijksesteenweg 1091/B, 9051 Gent, België

4. Voor welke doeleinden verwerkt LABOPHAR uw persoonsgegevens?
LABOPHAR zal de persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, distributeurs en zakenpartners verwerken voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten en met name voor de volgende doeleinden:
• naleving van de toepasselijke wetten en voorschriften;
• beheer van klanten, leveranciers en distributeurs;
• order- en logistiek beheer;
• boekhouding en facturering;
• verstrekken of aanvragen van informatie over producten en diensten die LABOPHAR koopt of levert;
• (direct) marketing;
• onderzoek;
• verwerking van vragen, klachten, bestellingen, support en verzoeken;
• geschillenbeslechting;
• reputatiebehartiging en bedrijfsontwikkeling;
• risicoanalyse en zorgvuldig onderzoek met betrekking tot de door LABOPHAR gekochte of geleverde producten en diensten;
• statistieken;
• toegangscontrole en beveiliging;
• bescherming van de rechten van LABOPHAR en die van haar zakenpartners;
• voor elk ander doel dat LABOPHAR aan u, voorafgaand aan (en uiterlijk op) het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld, meedeelt.
• Toegang tot de website en andere online diensten: bij het gebruik van de website wordt persoonlijke informatie verzamelt die noodzakelijk is voor een optimale werking van de site of de dienst en de beveiliging ervan. LABOPHAR verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. LABOPHAR maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.
LABOPHAR zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die aan u werden gecommuniceerd.

5. Welke persoonsgegevens verwerkt LABOPHAR voor deze doeleinden?
LABOPHAR verwerkt onder andere de volgende gegevens:
• contactgegevens (bijvoorbeeld de gegevens die doorgaans op naamkaartjes staan, zoals uw naam, telefoonnummers, e-mailadres, uw taal voor mededelingen, beschikbaarheid, beroepsverantwoordelijkheden);
• de geschiedenis van ontmoetingen (waar en wanneer) en mededelingen;
• arbeidsverleden, gegevens over opleidingen, evenals publicaties of berichten (bijvoorbeeld wanneer dat relevant is voor de beoogde samenwerking tussen LABOPHAR en de onderneming waarvoor u werkt),
• informatie over klachten;
LABOPHAR verzamelt deze gegevens wanneer (i) deze door u aan LABOPHAR worden verstrekt, (ii) andere personen deze gegevens aan LABOPHAR verstrekken (bijvoorbeeld uw werkgever of een externe dienstverlener) of (iii) deze gegevens openbaar zijn.

6. Op welke gronden verwerkt LABOPHAR uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één (of meer) van de volgende rechtsgronden:
• u heeft uw ondubbelzinnige toestemming verleend voor de gegevensverwerking;
• de gegevensverwerking is noodzakelijk voor (i) de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of (ii) om op uw verzoek maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst;
• de gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan LABOPHAR onderworpen is;
• de gegevensverwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van uw vitale belangen;
• de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LABOPHAR of van een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleren; en
• de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
LABOPHAR heeft een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om op een efficiënte en effectieve manier met u te kunnen communiceren, om de continuïteit, veiligheid en integriteit binnen LABOPHAR te waarborgen en om haar rechten te doen gelden en te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
Door het doorsturen van gegevens, verklaart de gebruiker zich akkoord dat de gegevens ingezameld over zijn of haar persoon of de onderneming waar hij/zij werkzaam is, eventueel gebruikt kunnen worden door LABOPHAR om hem of haar of uw onderneming op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Aangezien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7. Hoe beveiligt LABOPHAR uw persoonsgegevens?
LABOPHAR neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de implementatie van een beveiligde IT-infrastructuur, het sluiten van overeenkomsten voor gegevensverwerking met derden en de beperking van de toegang tot persoonlijke gegevens tot alleen bevoegde personen.

8. Met wie deelt LABOPHAR uw persoonsgegevens?
LABOPHAR kan uw persoonsgegevens delen met haar gelieerde ondernemingen ongeacht hun locatie, bevoegde autoriteiten, uw werkgever en/of hun adviseurs, uw adviseurs of andere derden die uw persoonsgegevens redelijkerwijze nodig hebben voor de doeleinden en om de redenen die hierboven zijn genoemd.

9. Hoe lang zal LABOPHAR uw persoonsgegevens bijhouden?
LABOPHAR zal uw persoonsgegevens enkel bijhouden en verwerken gedurende de langste van de volgende periodes: (a) voor zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn, (b) gedurende de wettelijke bewaarperiode of (c) zo lang een geschil kan optreden of onderzoek kan worden opgestart ten aanzien van de relevante activiteit.
10. Wat zijn uw rechten onder deze Privacyverklaring?
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die LABOPHAR over u heeft verzameld, onder andere door er een kopie van te vragen, te vragen om de correctie, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.
Indien LABOPHAR uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor deze verwerking te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voor het intrekken van de toestemming. LABOPHAR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of niet-actuele informatie.
Indien u van mening bent dat LABOPHAR uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft geschonden of dat LABOPHAR niet voldoet aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw thuisland. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kunnen worden teruggevonden op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van LABOPHAR genoemd onder punt 3 van deze Privacyverklaring.